In dit artikel

Risicomanagement bij beleggen in kleine versus grote bedrijven

Risicomanagement bij beleggen in kleine versus grote bedrijven (2023)

In dit artikel

Beleggen in zowel kleine als grote bedrijven gaat altijd gepaard met risico’s. Dat is een gegeven. Het belang van goed risicomanagement kan daarom niet genoeg worden benadrukt. Het helpt ons potentiële verliezen te beperken en onze investeringen te beschermen.

Voor zowel kleine als grote bedrijven is het cruciaal structureel en systematisch risicomanagement toe te passen. Grote bedrijven hebben vaak meer vermogen en het voordeel van een professioneel risicomanagement team.

Zij kunnen onder andere geavanceerde risicoanalyses uitvoeren om de impact op de bedrijfsstrategie te bepalen. Kleine bedrijven daarentegen, met hun beperktere middelen en kennis, zullen vaak gebruik maken van diversificatie als strategie voor risicomanagement.

Risico-inventarisatie speelt ook een belangrijke rol bij kleinere bedrijven.

Kortom, of je nu in kleine of grote bedrijven belegt, een helder begrip van de risico’s en een doordachte strategie voor risicobeheer zijn essentieel voor veilig beleggen.

Key Takeaway:

Het beste beleggingsplatform van 2023 is DEGIRO, omdat het lage kosten, een uitgebreid aanbod van financiële instrumenten en een gebruiksvriendelijke interface combineert, waardoor zowel beginnende als ervaren beleggers efficiënt kunnen handelen.

Soorten risico’s bij beleggen

Er zijn verschillende soorten risico’s waarmee beleggers te maken kunnen krijgen, zoals volatiliteit risico, politiek risico, renterisico, aandelenrisico, valutarisico, liquiditeitsrisico, kredietrisico, inflatierisico en horizonrisico.

Volatiliteit risico

Volatiliteit risico verwijst naar de mate van prijsschommelingen van een effect over een bepaalde periode. Grotere schommelingen betekenen hogere volatiliteit, en dus hoger risico.

Als belegger maak ik me altijd zorgen over dit risico. Het kan namelijk leiden tot onverwachte verliezen als de marktprijzen snel dalen. Hoewel niet volledig te vermijden, kan het door slimme strategieën, zoals diversificatie of het gebruik van opties, beheersbaar worden gemaakt.

Maar laat het duidelijk zijn, volatiliteit is onlosmakelijk verbonden met beleggen en is een factor om rekening mee te houden bij elke investering.

Politiek risico

Politiek risico kan een aanzienlijke impact hebben op beleggingen, zowel in kleine als grote bedrijven. Het verwijst naar het risico dat ontstaat door politieke gebeurtenissen zoals verkiezingen, politieke onrust of wijzigingen in het overheidsbeleid.

Deze factoren kunnen de economische omstandigheden en marktvoorwaarden beïnvloeden, wat op zijn beurt invloed kan hebben op de prestaties van bedrijven en de waarde van hun aandelen.

Politiek risico kan leiden tot volatiliteit op de markt en onzekerheid bij investeerders. Daarom is het essentieel om politieke ontwikkelingen en mogelijke risico’s goed in de gaten te houden en indien nodig aanpassingen te maken in de beleggingsstrategieën.

Renterisico

Het renterisico is een belangrijk aspect bij beleggen in zowel kleine als grote bedrijven. Het verwijst naar de mogelijke impact van veranderingen in de rentetarieven op de waarde van beleggingen.

Als de rente stijgt, kan de waarde van vastrentende beleggingen, zoals obligaties, dalen. Dit kan ook effect hebben op de aandelenmarkt en de resultaten van bedrijven die afhankelijk zijn van leningen met variabele rente.

Het is daarom belangrijk voor beleggers om het renterisico goed in de gaten te houden en mogelijke maatregelen te nemen om zich hiertegen te beschermen.

Aandelen risico

Aandelenrisico is een belangrijk aspect van risicomanagement bij beleggen. Als belegger loop je het risico dat de waarde van je aandelen kan fluctueren, waardoor je mogelijk verlies kunt lijden.

Dit kan worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals de marktomstandigheden, bedrijfsprestaties en economische trends. Het is essentieel om deze risico’s te begrijpen en strategieën te ontwikkelen om ze te beheersen.

Het diversifiëren van je aandelenportefeuille en voortdurende monitoring van de markt kunnen helpen om aandelenrisico‘s te verminderen en je beleggingsresultaten te beschermen. Het is belangrijk om te onthouden dat beleggen altijd risico’s met zich meebrengt, maar met de juiste kennis en voorzorgsmaatregelen kun je de kans op verlies minimaliseren.

Valutarisico

Bij beleggen is valutarisico een belangrijke factor om rekening mee te houden. Het valutarisico ontstaat wanneer beleggingen worden gedaan in andere valuta dan de eigen valuta. Schommelingen in de wisselkoersen kunnen invloed hebben op de waarde van de beleggingen.

Dit kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben voor het rendement. Het is daarom belangrijk om het valutarisico te analyseren en maatregelen te nemen om het risico te beheersen.

Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico is een belangrijk onderdeel van risicomanagement bij beleggen. Het verwijst naar het risico dat een belegger niet in staat is om zijn beleggingen op korte termijn te verkopen zonder verlies van kapitaal.

Dit kan vooral een probleem zijn bij beleggen in kleine bedrijven, waar de handel minder liquide kan zijn. Als beleggers hun beleggingen niet op tijd kunnen liquideren, kunnen ze vastzitten met hun kapitaal en het risico lopen dat ze niet kunnen profiteren van nieuwe investeringsmogelijkheden.

Het is daarom belangrijk voor beleggers om dit risico zorgvuldig te evalueren en de liquiditeit van hun beleggingen regelmatig te monitoren.

Kredietrisico

Het kredietrisico is een belangrijk onderdeel van risicomanagement bij beleggen. Het verwijst naar het risico dat een bedrijf of instelling niet in staat is om zijn schulden terug te betalen.

Dit kan gebeuren als gevolg van financiële problemen, faillissement of andere omstandigheden die de kredietwaardigheid van het bedrijf aantasten. Het is essentieel voor beleggers om het kredietrisico zorgvuldig te beoordelen voordat ze investeren, omdat het invloed kan hebben op de waarde van hun beleggingen en hun financiële resultaten.

Beleggers moeten daarom zorgvuldig kijken naar de kredietwaardigheid en financiële stabiliteit van een bedrijf voordat ze besluiten om erin te investeren.

Inflatie risico

Bij beleggen is inflatie risico een belangrijk aandachtspunt. Inflatie verwijst naar de stijging van prijzen van goederen en diensten over tijd. Dit kan een negatieve invloed hebben op beleggingen, omdat de waarde van het geïnvesteerde geld kan verminderen naarmate de prijzen stijgen.

Hierdoor kan het rendement van beleggingen worden aangetast en kunnen beleggers uiteindelijk minder winst behalen dan ze hadden gehoopt. Om dit risico te beperken, is het belangrijk om strategieën te gebruiken die bescherming bieden tegen inflatie, zoals investeren in activa die historisch gezien goed gepresteerd hebben tijdens perioden van inflatie, zoals onroerend goed of grondstoffen.

Door bewust te zijn van het inflatierisico en hier actie op te ondernemen, kunnen beleggers hun portefeuille beschermen tegen waardevermindering door prijsstijgingen.

Horizon risico

Bij beleggen is er altijd sprake van horizon risico. Dit verwijst naar het risico dat je loopt als je jouw beleggingen voor een bepaalde periode wilt behouden en de markt ongunstig evolueert.

Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat de waarde van je beleggingen daalt net voordat je ze wilt verkopen. Horizon risico kan invloed hebben op het rendement van je beleggingen op lange termijn.

Het is daarom belangrijk om rekening te houden met dit risico bij het maken van beleggingsbeslissingen en om diversificatie toe te passen om zo je portefeuille te beschermen.

Risicomanagement: waarom het belangrijk is

Risicomanagement is van essentieel belang bij beleggen omdat het negeren van risico’s kan leiden tot stagnatie en het niet kostenefficiënt is.

Risico’s negeren kan leiden tot stagnatie

Het negeren van risico’s kan leiden tot stagnatie in zowel kleine als grote bedrijven. Het is belangrijk om risicomanagement serieus te nemen bij beleggen, omdat het potentieel verlies kan beperken.

Zonder aandacht voor risico’s kunnen bedrijven vastlopen en hun groeipotentieel belemmeren. Het implementeren van effectieve risicomanagementstrategieën is essentieel om de mogelijke gevolgen van risico’s te minimaliseren en het bedrijf op de juiste koers te houden.

Meer complexiteit veroorzaakt meer risico

Meer complexiteit in beleggen brengt automatisch meer risico met zich mee. Dit komt doordat complexe beleggingen vaak ingewikkelde structuren hebben en afhankelijk zijn van verschillende factoren.

Denk bijvoorbeeld aan beleggen in derivaten of exotische effecten. Deze kunnen hogere winsten opleveren, maar brengen ook een groter risico met zich mee. Daarnaast kunnen complexe beleggingen moeilijker te begrijpen zijn, waardoor het makkelijker is om fouten te maken die tot verliezen kunnen leiden.

Het is daarom belangrijk om als belegger met complexe beleggingen extra voorzichtig te zijn en goed onderzoek te doen voordat je hierin investeert.

Bij het managen van risico’s is het belangrijk om rekening te houden met de complexiteit van bepaalde beleggingen. Een goed risicomanagementproces houdt in dat je de complexiteit van een belegging begrijpt en analyseert hoe dit invloed kan hebben op het risico.

Ook een goede monitoring en bijsturing is essentieel bij complexe beleggingen, omdat de risico’s vaak veranderen. Door proactief te handelen en alert te blijven op veranderingen in de markt, kun je de risico’s beperken en je beleggingsportefeuille beschermen tegen grote verliezen.

Risico’s negeren is niet kostenefficiënt

Het negeren van risico’s is geen kostenefficiënte strategie. Wanneer we risico’s negeren, lopen we het risico om onverwachte verliezen te lijden. Dit kan leiden tot financiële schade en zelfs tot stagnatie van onze beleggingen.

Het is belangrijk om proactief risicomanagement toe te passen en potentiële risico’s te identificeren en te beheersen. Door risico’s serieus te nemen en passende maatregelen te nemen, kunnen we de kans op verliezen verminderen en onze beleggingsresultaten verbeteren.

Erf over praten is soms moeilijk, maar nodig

Praten over erfelijkheid en genetische risico’s kan lastig zijn. Toch is het belangrijk om openlijk over dit onderwerp te kunnen spreken, vooral als het gaat om beleggen in kleine of grote bedrijven.

Door erfelijke risico’s en mogelijke gezondheidsproblemen te bespreken, kunnen beleggers beter voorbereid zijn op de potentiële consequenties van hun investeringen. Het vermijden van dit gesprek kan leiden tot verrassingen en onverwachte verliezen.

Daarom is het essentieel om het taboe te doorbreken en openlijk erfelijkheidskwesties te bespreken bij het beleggen in bedrijven.

Risicomanagement bij kleine bedrijven

Kleine bedrijven hebben beperkte middelen en kennis, waardoor risicomanagement een uitdaging kan zijn. Diversificatie kan een strategie zijn om de risico’s te verkleinen, evenals het uitvoeren van een grondige risico-inventarisatie.

Beperkte middelen

Kleine bedrijven hebben vaak te maken met beperkte middelen, zowel financieel als qua personeel. Dit kan het risicomanagement bemoeilijken, omdat er mogelijk niet genoeg middelen zijn om alle potentiële risico’s effectief aan te pakken.

Het gebrek aan financiële middelen kan bijvoorbeeld betekenen dat er minder ruimte is om te investeren in geavanceerde risicoanalysetools of om een professioneel risicomanagementteam in te huren.

Daarnaast kan een klein bedrijf ook beperkt zijn in kennis en expertise op dit gebied, waardoor het moeilijk kan zijn om risico’s volledig te begrijpen en te beheersen. Ondanks deze beperkingen is het echter essentieel dat kleine bedrijven proactief zijn in hun risicomanagement om mogelijke verliezen te minimaliseren.

Beperkte kennis

Als het gaat om risicomanagement bij kleine bedrijven, is beperkte kennis een belangrijke uitdaging. Kleine bedrijven hebben vaak niet dezelfde middelen en expertise als grote bedrijven.

Dit kan leiden tot een gebrek aan begrip van de verschillende risico’s waarmee ze geconfronteerd worden bij het beleggen. Het is essentieel dat kleine bedrijven zich bewust zijn van het belang van risicomanagement en proactief stappen ondernemen om hun kennis op dit gebied te vergroten.

Dit kan het inschakelen van externe consultants inhouden, het volgen van trainingen of het opzetten van interne risicomanagementteams. Het verbeteren van de kennis over risico’s zal kleine bedrijven helpen bij het nemen van weloverwogen beleggingsbeslissingen en het beschermen van hun financiële stabiliteit.

Diversificatie als strategie

Diversificatie is een belangrijke strategie bij risicomanagement, zowel voor kleine als grote bedrijven. Door te diversifiëren, spreiden bedrijven hun investeringen over verschillende activa en sectoren.

Dit vermindert het risico van het concentreren van alle investeringen in één gebied. Diversificatie helpt ook om de impact van negatieve gebeurtenissen op de portefeuille te verminderen, omdat verliezen in één gebied kunnen worden gecompenseerd door winsten in andere gebieden.

Het kan ook helpen om het rendement te optimaliseren door blootstelling aan verschillende marktontwikkelingen. Kortom, diversificatie is een effectieve strategie om het risico te beheersen en de stabiliteit van een beleggingsportefeuille te vergroten.

Risico-inventarisatie

Bij risicomanagement is het belangrijk om een grondige risico-inventarisatie uit te voeren. Hierbij worden de mogelijke risico’s nauwkeurig geïdentificeerd en gecategoriseerd. Enkele belangrijke aspecten van risico-inventarisatie zijn:

 • Het beoordelen van volatiliteitrisico: Dit houdt in dat de mate van prijsschommelingen wordt geanalyseerd om mogelijke verliezen te voorspellen.
 • Het evalueren van politieke risico’s: Hierbij worden factoren zoals veranderingen in regelgeving en politieke instabiliteit onderzocht, die invloed kunnen hebben op beleggingen.
 • Het inschatten van renterisico: Dit betreft het analyseren van mogelijke impact van renteschommelingen op investeringen.
 • Het beoordelen van aandelenrisico: Dit houdt in dat de kwetsbaarheid van aandelenposities wordt geanalyseerd en gemitigeerd.
 • Het inschatten van valutarisico: Hierbij worden wisselkoersschommelingen beoordeeld om eventuele negatieve effecten op internationale investeringen vast te stellen.
 • Het evalueren van liquiditeitsrisico: Dit betreft het identificeren van potentiële liquiditeitsproblemen bij het kopen of verkopen van activa.
 • Het inschatten van kredietrisico: Dit houdt in dat potentiële verliezen als gevolg van wanbetaling door debiteuren worden geanalyseerd en gemitigeerd.
 • Het beoordelen van inflatierisico: Hierbij worden mogelijke verliezen als gevolg van inflatie meegenomen in de risico-inventarisatie.
 • Het evalueren van horizonrisico: Dit betreft het analyseren van de impact van investeringshorizon op het beheer van financiële risico’s.

Risicomanagement bij grote bedrijven

Professioneel risicomanagement team. Geavanceerde risicoanalyse. Strategische risicobeheersing. Continue monitoring en bijsturing. Impact op bedrijfsstrategie. Wil je weten hoe grote bedrijven risicomanagement aanpakken? Lees verder!

Professioneel risicomanagement team

Een professioneel risicomanagement team is essentieel voor grote bedrijven om de verschillende risico’s effectief te beheren. Met een deskundig team kunnen bedrijven geavanceerde risicoanalyses uitvoeren en strategische risicobeheersing implementeren.

Het team is verantwoordelijk voor continue monitoring en bijsturing van risico’s, waardoor potentieel negatieve impact op de bedrijfsstrategie wordt geminimaliseerd. Door middel van een professioneel risicomanagement team kunnen grote bedrijven zekerheid en vertrouwen bieden aan investeerders en belanghebbenden, wat bijdraagt aan het succes en de groei van het bedrijf.

Geavanceerde risicoanalyse

Geavanceerde risicoanalyse is een cruciaal onderdeel van effectief risicomanagement bij grote bedrijven. Door gebruik te maken van geavanceerde technieken en tools kunnen bedrijven risico’s beter identificeren, analyseren en beheren.

Een goede risicoanalyse helpt bij het identificeren van potentiële bedreigingen en het inschatten van hun impact op de bedrijfsstrategie en resultaten. Het stelt bedrijven in staat om proactieve maatregelen te nemen om risico’s te beheersen en te verminderen.

Door continue monitoring en bijsturing kan een geavanceerde risicoanalyse helpen om bedrijfsprocessen veiliger te maken en de kans op verliezen te minimaliseren.

Strategische risicobeheersing

Bij risicomanagement is strategische risicobeheersing van cruciaal belang. Door het identificeren en begrijpen van de risico’s die een bedrijf kan lopen, kan er een doeltreffende strategie worden ontwikkeld om deze risico’s te beheersen.

Strategische risicobeheersing houdt in dat er proactieve maatregelen worden genomen om potentiële risico’s te minimaliseren en de bedrijfsstrategie te beschermen. Dit omvat het continu monitoren van de marktomstandigheden, het bijhouden van wijzigingen in regelgeving en technologieën, en het nemen van passende maatregelen om de impact van risico’s op de bedrijfsresultaten te verminderen.

Het doel is om het bedrijf voor te bereiden op mogelijke bedreigingen en zo de groei en stabiliteit op lange termijn te waarborgen.

Continue monitoring en bijsturing

Het monitoren en bijsturen van risico’s is een essentieel onderdeel van risicomanagement bij zowel kleine als grote bedrijven. Omdat risico’s voortdurend kunnen veranderen, is het belangrijk om altijd alert te zijn en snel te kunnen reageren. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van continue monitoring en bijsturing:

 1. Real-time gegevensanalyse: Door de beschikbaarheid van realtime informatie kunnen bedrijven snel patronen en trends identificeren die wijzen op mogelijke risico’s. Het regelmatig analyseren van deze gegevens stelt bedrijven in staat om proactief te handelen.
 2. Stakeholdercommunicatie: Het is cruciaal om continu in contact te staan met alle betrokken partijen, zoals investeerders, werknemers en klanten. Door open communicatie kan het management snel reageren op potentiële risico’s en tegelijkertijd vertrouwen opbouwen.
 3. Risicobeoordeling: Het regelmatig beoordelen van bestaande risico’s helpt bij het identificeren van nieuwe of opkomende risico’s. Dit stelt bedrijven in staat om hun strategieën aan te passen of aanvullende maatregelen te nemen om de impact van deze risico’s te verminderen.
 4. Flexibele planning: Een flexibele planning, gebaseerd op voortschrijdend inzicht, helpt bedrijven om zich snel aan te passen aan veranderende omstandigheden of nieuwe risico’s. Dit houdt ook in dat er verschillende scenario’s worden ontwikkeld en getest om de veerkracht van het bedrijf te vergroten.
 5. Periodieke evaluatie van risicomanagementprocessen: Door regelmatig de effectiviteit van risicomanagementprocessen te evalueren, kan een bedrijf eventuele zwakke plekken identificeren en corrigerende maatregelen nemen. Dit helpt om het risicobewustzijn te vergroten en ervoor te zorgen dat het risicomanagementproces efficiënt blijft functioneren.

Impact op bedrijfsstrategie

Het effect van risicomanagement op de bedrijfsstrategie is aanzienlijk. Door actief bezig te zijn met het identificeren, analyseren en beheersen van risico’s, kan een bedrijf beter voorbereid zijn op mogelijke tegenslagen.

Risico’s hebben de potentie om de operationele processen en resultaten van een bedrijf te beïnvloeden, en daarom moeten ze serieus worden genomen. Door risicomanagement op te nemen in de bedrijfsstrategie, kan een organisatie proactief reageren op veranderingen en onzekerheden, waardoor ze veerkrachtiger en succesvoller kunnen zijn.

Het integreren van risicomanagement in de bedrijfsstrategie zorgt ervoor dat de focus ligt op het maximaliseren van kansen en het minimaliseren van gevaren, wat uiteindelijk bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen van een bedrijf.

Meer over beleggen

Duiken in de complexe wereld van het “Risicomanagement aandelen beleggen” kan in eerste instantie ontmoedigend zijn, maar met de juiste kennis en hulpmiddelen is het beheren van risico’s een stuk eenvoudiger. Het begint allemaal met “Positiebepaling” en het zorgvuldige “Portefeuille beheer“, die beiden de basis vormen voor effectief risicomanagement. Elk soort belegging, of het nu in grote multinationals is of in startups, heeft zijn eigen risico’s. De “Liquiditeit in risicomanagement bij aandelen beleggen” is een belangrijk aspect dat vaak over het hoofd wordt gezien, maar essentieel is voor elke belegger om te begrijpen.

Maar “Hoe risicomanagement werkt bij aandelen beleggen” is een veelgestelde vraag. Er zijn verschillende “Soorten risico’s bij aandelen beleggen“, en het begrijpen daarvan is essentieel. Zo spelen “Economische factoren en risicomanagement van aandelen beleggen” een cruciale rol, net als het begrijpen van het verschil in “Risicomanagement bij internationale aandelen beleggen” versus nationale beleggingen.

Diversificatie in risicomanagement” helpt beleggers om hun risico te spreiden, terwijl een grondige “Risicoanalyse voor je aandelenportfolio” inzicht kan geven in potentiële zwakke punten. Het is ook belangrijk om te weten hoe je “Beheren van marktrisico bij aandelen beleggen” kunt, vooral in tijden van economische onzekerheid of tijdens “Risicomanagement bij aandelen beleggen tijdens economische recessies“.

En voor diegenen die op zoek zijn naar specifieke technieken bij “Risicomanagement in aandelen beleggen“, kan “Technische analyse in risicomanagement bij aandelen beleggen” of het gebruik van “Hedging als risicomanagementstrategie in aandelen beleggen” zeer nuttig zijn. En laten we “Politieke gebeurtenissen en risicomanagement van aandelen beleggen” niet vergeten, een steeds relevanter onderwerp in onze geglobaliseerde wereld. Tot slot is het begrijpen van het “Risicomanagement in groei- versus waardeaandelen” cruciaal, omdat elk type aandeel zijn eigen unieke set van risico’s en kansen heeft.

Of je nu nieuw bent in de wereld van beleggen of een ervaren professional, het begrijpen van je eigen “Risicotolerantie in aandelen beleggen” en weten “Hoe bepaal je je stop loss bij aandelen beleggen” zijn cruciale stappen in jouw reis naar financieel succes. In een wereld waar grootte er echt toe doet, is het essentieel om de nuances te begrijpen van “Risicomanagement bij beleggen in kleine versus grote bedrijven”.

Veelgestelde Vragen

1. Wat betekent risicomanagement bij beleggen in kleine versus grote bedrijven?

Risicomanagement bij beleggen in kleine versus grote bedrijven houdt in dat beleggers hun investeringen in zowel kleine als grote bedrijven zorgvuldig beheren om verliezen te minimaliseren.

2. Hoe worden vastgoedrisico’s beheerd in het integraal risicomanagement?

In integraal risicomanagement worden vastgoedrisico’s beheerd door te kijken naar potentiele gevaren voor de vastgoedbelegging en passende maatregelen te nemen om deze risico’s te verminderen.

3. Wat is het belangrijkste doel van portefeuillebeheer bij het beleggen?

Het belangrijkste doel van portefeuillebeheer bij het beleggen is om een evenwicht te bereiken tussen risico en rendement op de investeringen, of het nu gaat om kleine of grote bedrijven, of vastgoed.

4. Hoe kan ik mijn vastgoedrisico’s verminderen bij het beleggen in kernvastgoed?

Je kunt je vastgoedrisico’s verminderen bij het beleggen in kernvastgoed door zorgvuldig onderzoek te doen naar de markt, zeker te zijn van de kwaliteit van het gebouw en de betrouwbaarheid van huurders, en een diversificatiestrategie te volgen.

» Referenties

1. Beal, D., Goyen, M., & Phillips, P. J. (2005). Why do we invest ethically? The Journal of Investing, 14(3), 66-77.
https://research.usq.edu.au/item/9x7z6/why-do-we-invest-ethically

2. Hao, Q., Dong, D., & Wu, K. (Date unknown). Online investment forum and the market response around earnings announcement in the Chinese stock markets. International Journal of Accounting & Information Management.
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJAIM-11-2018-0128/full/html

3. Chan, L. K. C., & Lakonishok, J. (2004). Value and Growth Investing: Review and Update. Financial Analysts Journal, 60(1), 71-86. Published online: 02 Jan 2019.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2469/faj.v60.n1.2593

» Referenties

Conclusie beste beleggingsplatform 2023

 • Beste beleggingsplatform – DEGIRO
 • Beste platform voor aandelen en crypto – eToro
 • Beste platform voor zelf beleggen – DEGIRO
 • Beste platform voor laten beleggen in aandelen – SAXO Bank
Team Aandeelbeleggen.nl

Team Aandeelbeleggen.nl

Wij vormen het enthousiaste team achter AandeelBeleggen.nl, met een gedeelde toewijding om betrouwbare informatie over aandelenbeleggingen te delen. Met een diepgaande interesse in financiën en beleggen, streven we ernaar om onze bezoekers te voorzien van waardevolle inzichten. Ontdek hoe wij je kunnen bijstaan bij het verwezenlijken van je financiële doelen en investeringsambities. Lees meer over ons >

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *