In dit artikel

Gebruik van financiële modellen in fundamentele aandelen analyse

Gebruik van financiële modellen in fundamentele aandelen analyse (2024)

In dit artikel

Beleggen in aandelen kan soms aanvoelen als een doolhof, met alle verschillende termen en technieken die je moet kennen. Ook ik heb deze verwarring ervaren, vooral toen ik voor het eerst financiële modellen in fundamentele aandelenanalyse begon te gebruiken.

In dit artikel gaan we samen door de wereld van financiële modellen navigeren, waarbij ik je laat zien hoe je deze krachtige instrumenten kunt gebruiken om de waarde en het potentieel van aandelen beter te begrijpen en analyseren.

Ben je klaar om je aandelenanalysevaardigheden naar een hoger niveau te tillen?

Key Takeaway:

Het beste beleggingsplatform van 2024 is DEGIRO, omdat het lage kosten, een uitgebreid aanbod van financiële instrumenten en een gebruiksvriendelijke interface combineert, waardoor zowel beginnende als ervaren beleggers efficiënt kunnen handelen.

Samenvatting

 • Financiële modellen zijn krachtige instrumenten die beleggers helpen om de waarde en het potentieel van aandelen beter te begrijpen en analyseren.
 • Met behulp van financiële modellen kunnen beleggers de financiële gezondheid van bedrijven beter analyseren en trends en patronen identificeren.
 • Financiële modellen spelen een belangrijke rol bij het identificeren van waarde en groeipotentieel in de markt.
 • Het gebruik van financiële modellen stelt beleggers in staat om hun investeringsbeslissingen verder te verfijnen en beter geïnformeerde beslissingen te nemen.

Wat is fundamentele analyse?

Fundamentele analyse is een benadering van het analyseren van aandelen waarbij gekeken wordt naar de financiële situatie, bedrijfsstrategie en concurrentieanalyse om de waarde en potentie van een aandeel te bepalen.

Definitie en doel

Fundamentele analyse is een methode die beleggers gebruiken om de intrinsieke waarde van een aandeel te bepalen. Het doel is om de financiële gezondheid en prestaties van een bedrijf grondig te begrijpen.

Bij fundamentele analyse kijken we naar openbaar gepubliceerde cijfers zoals omzetcijfers, winst of verlies, en cash flow. Het doel van fundamentele analyse is om mogelijke kansen in de aandelenmarkt te identificeren en te voorspellen hoe aandelen in de toekomst zullen presteren.

Hierbij maken we gebruik van diverse financiële modellen die helpen bij het analyseren van de waarde en het potentieel van een aandeel.

Verschillende aanpakken van fundamentele analyse

Bij fundamentele analyse zijn er verschillende aanpakken die gebruikt kunnen worden. Hier zijn enkele voorbeelden:

 1. Het bestuderen van de jaarrekening: Deze aanpak omvat het grondig analyseren van de financiële situatie van een bedrijf door middel van de winst- en verliesrekening, het balansoverzicht en de cashflowprognoses.
 2. Concurrentieanalyse: Door de concurrenten van een bedrijf te onderzoeken, kan men inzicht krijgen in hoe het bedrijf zich verhoudt tot anderen in dezelfde markt. Dit kan helpen bij het beoordelen van de waarde en potentie van het bedrijf.
 3. Analyseren van bedrijfsstrategieën: Door te kijken naar de strategieën die een bedrijf hanteert, kan men bepalen of deze effectief zijn en bijdragen aan groei en succes op lange termijn.
 4. Marktanalyse: Deze aanpak houdt in dat men kijkt naar macro-economische factoren, trends en ontwikkelingen in de markt om te bepalen welke invloed dit heeft op het bedrijf en zijn aandelenwaarde.
 5. Kwalitatieve analyse: Naast kwantitatieve gegevens zoals financiële cijfers, kan fundamentele analyse ook gebaseerd zijn op kwalitatieve aspecten zoals managementkwaliteit, merkreputatie en klanttevredenheid.

Voordelen van het gebruik van financiële modellen in fundamentele analyse

– Betere analyse van financiële gezondheid van bedrijven

– Identificatie van waarde en groeipotentieel

– Verfijning van investeringsbeslissingen

Betere analyse van financiële gezondheid van bedrijven

Financiële modellen spelen een cruciale rol bij het verbeteren van de analyse van de financiële gezondheid van bedrijven. Door gebruik te maken van deze modellen kunnen beleggers en analisten een dieper inzicht krijgen in de prestaties en de financiële positie van een bedrijf.

Deze modellen stellen hen in staat om trends en patronen te identificeren, waardoor ze beter in staat zijn om de waarde en het groeipotentieel van een bedrijf te beoordelen. Hierdoor kunnen investeringsbeslissingen beter worden verfijnd en kunnen beleggers met meer vertrouwen besluiten nemen.

Het gebruik van financiële modellen biedt dus een waardevol instrument om de financiële gezondheid van bedrijven op een nauwkeurige en gedetailleerde manier te analyseren.

Identificatie van waarde en groeipotentieel

Financiële modellen spelen een belangrijke rol bij het identificeren van waarde en groeipotentieel in de markt. Door gebruik te maken van deze modellen kunnen beleggers trends en patronen analyseren om zo kansen op de markt vast te stellen.

Fundamentele maatstaven en indicatoren worden gebruikt om de waarde en potentie van aandelen te beoordelen. Financiële modellen bieden een gestructureerde en kwantitatieve analyse die inzicht geeft in de huidige positie en toekomstige ontwikkelingen van een bedrijf.

Hierdoor kunnen investeringsbeslissingen beter worden verfijnd. Het gebruik van financiële modellen is daarom een waardevol instrument voor beleggers om de waarde en groeipotentieel van aandelen te identificeren.

Verfijning van investeringsbeslissingen

Het gebruik van financiële modellen in fundamentele aandelenanalyse biedt beleggers de mogelijkheid om hun investeringsbeslissingen verder te verfijnen. Door gebruik te maken van deze modellen kunnen zij een diepgaander inzicht krijgen in de financiële gezondheid en prestaties van een bedrijf.

Dit stelt hen in staat om beter geïnformeerde beslissingen te nemen over welke aandelen ze wel of niet willen kopen of verkopen. Financiële modellen maken het mogelijk om trends en patronen te identificeren, waardoor beleggers kansen op de markt kunnen opsporen en benutten.

Het resultaat is een meer gerichte en doordachte aanpak bij het nemen van investeringsbeslissingen.

Belangrijke financiële modellen voor fundamentele analyse

– Total Cost of Ownership (TCO) kan gebruikt worden om de totale kosten van het bezitten en gebruiken van een product of dienst te berekenen.

– Met de Current Ratio berekening kan bepaald worden of een bedrijf in staat is om zijn kortlopende verplichtingen te voldoen.

– De Quick ratio berekening geeft inzicht in de liquiditeit van een bedrijf op korte termijn, zonder rekening te houden met voorraden.

– Zero Based Budgeting (ZBB) helpt bij het plannen en beheren van financiële middelen door elk budgetitem opnieuw te evalueren.

– Financiële prognoses maken gebruik van historische gegevens en toekomstige verwachtingen om inzicht te krijgen in de financiële prestaties van een bedrijf.

– De Direct

Total Cost of Ownership (TCO)

De Total Cost of Ownership (TCO) is een belangrijk financieel model dat wordt gebruikt in fundamentele aandelenanalyse. Het TCO-model berekent de totale kosten van het bezitten en gebruiken van een asset gedurende de hele levenscyclus ervan.

Het omvat niet alleen de initiële aanschafkosten, maar ook de onderhouds-, operationele en vervangingskosten. Door de TCO te berekenen, kunnen beleggers een beter inzicht krijgen in de werkelijke kosten van het bezit van een aandeel.

Dit helpt hen bij het nemen van beslissingen over investeringen en bij het identificeren van waarde en potentie in de markt.

Current Ratio berekenen

Om de financiële gezondheid van een bedrijf te beoordelen, kan de current ratio worden berekend. De current ratio is een financiële maatstaf die wordt gebruikt om de liquiditeit van een bedrijf te meten. Het wordt berekend door het totale vlottende vermogen te delen door de kortlopende schulden. Hierdoor kunnen beleggers en analisten zien of het bedrijf in staat is om zijn kortetermijnverplichtingen te voldoen. Een current ratio hoger dan 1 geeft aan dat het bedrijf in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, terwijl een current ratio lager dan 1 aangeeft dat het bedrijf mogelijk problemen heeft met het nakomen van zijn verplichtingen.

Quick ratio berekenen

De quick ratio berekenen is een belangrijk onderdeel van fundamentele aandelenanalyse. Het helpt beleggers om inzicht te krijgen in de liquiditeit van een bedrijf en de mogelijkheid om op korte termijn aan financiële verplichtingen te voldoen. Bij het berekenen van de quick ratio worden alleen de direct beschikbare activa, zoals kas, banktegoeden en direct opeisbare vorderingen, meegenomen. Dit geeft een beter beeld van de liquiditeit dan bijvoorbeeld de current ratio, waarbij ook voorraden worden meegenomen. Het berekenen van de quick ratio is relatief eenvoudig: quick ratio = (direct beschikbare activa) / (kortlopende schulden). Door regelmatig de quick ratio te berekenen, kunnen beleggers snel zien hoeveel financiële flexibiliteit een bedrijf heeft en of het in staat is om op korte termijn aan zijn verplichtingen te voldoen.

Zero Based Budgeting (ZBB)

Bij fundamentele aandelenanalyse is het gebruik van financiële modellen essentieel, waaronder het Zero Based Budgeting (ZBB) model. Met ZBB worden de uitgaven van een bedrijf vanaf nul opnieuw beoordeeld en bepaald.

Dit helpt bij het identificeren van inefficiënte uitgaven en het optimaliseren van het budget. Door ZBB te gebruiken, kunnen beleggers en analisten een diepgaande analyse maken van de financiële gezondheid en prestaties van een bedrijf, wat hen in staat stelt om weloverwogen investeringsbeslissingen te nemen.

Met ZBB kunnen potentiële winstgevendheid en groeimogelijkheden worden geïdentificeerd, waardoor beleggers de juiste keuzes kunnen maken op basis van heldere financiële gegevens.

Financiële prognose

Een belangrijk financieel model in fundamentele aandelenanalyse is de financiële prognose. Met behulp van dit model kunnen beleggers voorspellingen maken over de toekomstige financiële prestaties van een bedrijf.

Het stelt hen in staat om inzicht te krijgen in de groeipotentie en winstgevendheid van een onderneming. Door trends en patronen in de financiële resultaten te analyseren, kunnen beleggers weloverwogen beslissingen nemen over hun investeringen.

Een nauwkeurige financiële prognose kan helpen bij het identificeren van kansen en risico’s op de markt en bij het optimaliseren van rendement op de lange termijn.

Direct costing methode

Ik gebruik de direct costing methode bij mijn fundamentele aandelenanalyse. Deze methode biedt een gedetailleerd inzicht in de kostenstructuur van een bedrijf. Hierbij worden alleen de directe kosten toegewezen aan het product, zoals grondstoffen en arbeid.

Indirecte kosten, zoals administratieve kosten, worden buiten beschouwing gelaten. Dit stelt mij in staat om de werkelijke winstgevendheid van een bedrijf te beoordelen en te bepalen of het de moeite waard is om in aandelen te investeren.

De direct costing methode helpt mij bij het nemen van weloverwogen investeringsbeslissingen en het identificeren van kansen op de markt.

Vermogensbeheer

Vermogensbeheer is een belangrijk onderdeel van fundamentele aandelenanalyse. Het omvat het beheer en de groei van de beleggingen van een individu of organisatie. Met behulp van financiële modellen kunnen beleggers de huidige financiële positie van een bedrijf analyseren en voorspellingen doen over toekomstige ontwikkelingen.

Op basis hiervan kunnen zij investeringsbeslissingen nemen die gericht zijn op het maximaliseren van rendement en het minimaliseren van risico’s.

Vermogensbeheer omvat verschillende aspecten, zoals het bepalen van de optimale portefeuilleverhouding, het diversifiëren van beleggingen en het volgen van een gedisciplineerde beleggingsstrategie.

Financiële modellen helpen beleggers bij het identificeren van potentieel waardevolle aandelen en het bepalen van de juiste tijd om te kopen of verkopen. Deze modellen bieden gegevensgestuurde inzichten die kunnen helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen en het minimaliseren van emotionele reacties op marktbewegingen.

Vermogensbeheer is essentieel voor beleggers die hun beleggingen willen laten renderen en hun financiële doelen willen bereiken. Door gebruik te maken van financiële modellen kunnen zij een beter inzicht krijgen in de prestaties en vooruitzichten van een bedrijf, en zo hun kansen op succes vergroten.

DuPont analyse

De DuPont analyse is een financieel model dat gebruikt wordt in fundamentele aandelenanalyse om de financiële prestaties van een bedrijf te beoordelen. Het model verdeelt de return on equity (ROE) van een bedrijf in verschillende componenten, zoals winstmarges, activiteitenomzet en vermogensstructuur.

Door deze componenten te analyseren, kunnen beleggers inzicht krijgen in de efficiëntie en winstgevendheid van het bedrijf. De DuPont analyse helpt bij het identificeren van sterke en zwakke punten in de bedrijfsvoering en kan helpen bij het nemen van investeringsbeslissingen.

Kosten baten analyse

Een van de belangrijke financiële modellen voor fundamentele analyse is de kosten baten analyse. Met behulp van deze analyse kunnen beleggers en analisten de kosten en baten van een investering in kaart brengen.

Het helpt bij het beoordelen van de haalbaarheid en rendabiliteit van een project. Door de kosten en baten tegen elkaar af te wegen, kan men beslissen of een investering de moeite waard is.

Dit model is vooral handig bij het maken van investeringsbeslissingen, omdat het een objectieve en kwantitatieve benadering biedt om de financiële impact van een investering te beoordelen.

Conclusie

Het gebruik van financiële modellen in fundamentele aandelenanalyse biedt beleggers en analisten waardevolle inzichten in de financiële gezondheid en prestaties van een bedrijf. Door trends en patronen te identificeren, kunnen ze kansen op de markt vaststellen en beter geïnformeerde investeringsbeslissingen nemen.

Financiële modellen zijn een essentieel instrument om de waarde en potentie in de markt te identificeren.

Meer over beleggen

Bij het verkennen van de wereld van beleggen is een grondige kennis van “Aandelen analyse” essentieel. Begin je reis met een “Inleiding tot aandelen analyse” om de basisprincipes te begrijpen. Vervolgens kan je je verdiepen in de twee primaire benaderingen: “Technische analyse versus fundamentele analyse“. Terwijl de “Technische analyse van aandelen” zich richt op het “Begrijpen van trends in technische aandelen analyse” en het “Gebruik van aandelengrafieken in technische analyse“, concentreert de “Fundamentele analyse van aandelen” zich op het “Belang van kwartaalverslagen in fundamentele aandelen analyse” en het “Gebruik van ratio’s in fundamentele aandelen analyse“.

Het is essentieel om de “Invloed van het economische klimaat op aandelen analyse” en de “Invloed van politieke gebeurtenissen op aandelen analyse” te overwegen, vooral bij de fundamentele benadering. Verdiep je kennis verder met het “Gebruik van financiële modellen in fundamentele aandelen analyse” en het inzichtelijk maken van “Gebruik van KPI’s in fundamentele aandelen analyse“.

In de technische analyse is de “Rol van marktvolatiliteit in technische aandelen analyse” onmisbaar, samen met het “Gebruik van indicatoren en oscillatoren in technische aandelen analyse“. En, gezien de voortdurende veranderingen in de markt, benadrukt het “Belang van voortdurende aandelen analyse” het feit dat beleggers hun onderzoek actueel moeten houden.

Hedendaagse beleggers profiteren ook van technologische vooruitgang, zoals het “Gebruik van AI en machine learning in aandelen analyse“. Deze tools bieden een geavanceerde benadering bij het onderzoeken van “Invloed van bedrijfsspecifieke factoren op aandelen analyse” en de “Sectoranalyse in aandelen analyse“. Tot slot is het essentieel om de “Impact van rentewijzigingen op fundamentele aandelen analyse” en de “Invloed van wereldwijde economische indicatoren op aandelen analyse” te begrijpen om een volledig beeld te krijgen van de marktdynamiek.

Veelgestelde Vragen

1. Wat is het gebruik van financiële modellen in fundamentele aandelen analyse?

Het gebruik van financiële modellen in fundamentele aandelen analyse betreft het toepassen van technieken om de onderliggende waarde en potentiële risico’s van aandelen te bepalen.

2. Hoe helpen financiële modellen bij het analyseren van aandelen?

Financiële modellen helpen bij het analyseren van aandelen door koersbewegingen, bedrijfsresultaten, waardering en dividend informatie te verwerken om een geïnformeerde ABN AMRO opinie te vormen.

3. Kunnen financiële modellen helpen bij risicobeheer?

Ja! Financiële modellen zoals Geldvos en Nieuwe Order zijn essentiële instrumenten voor effectief risicobeheer, omdat ze helpen bij het identificeren en beheersen van mogelijke bedreigingen voor de fundamentele waarde van aandelen.

4. Is financiële modellering nuttig voor concurrentieanalyse?

Zeker! Technische analyse op basis van financiële modellen kan inzichten geven in de prestaties van concurrerende bedrijven, wat cruciaal is voor strategische planning en aandelen waardering.

» Referenties

1. Beal, D., Goyen, M., & Phillips, P. J. (2005). Why do we invest ethically? The Journal of Investing, 14(3), 66-77.
https://research.usq.edu.au/item/9x7z6/why-do-we-invest-ethically

2. Hao, Q., Dong, D., & Wu, K. (Date unknown). Online investment forum and the market response around earnings announcement in the Chinese stock markets. International Journal of Accounting & Information Management.
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJAIM-11-2018-0128/full/html

3. Chan, L. K. C., & Lakonishok, J. (2004). Value and Growth Investing: Review and Update. Financial Analysts Journal, 60(1), 71-86. Published online: 02 Jan 2019.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2469/faj.v60.n1.2593

» Referenties

Conclusie beste beleggingsplatform 2024

 • Beste beleggingsplatform – DEGIRO
 • Beste platform voor aandelen en crypto – eToro
 • Beste platform voor zelf beleggen – DEGIRO
 • Beste platform voor laten beleggen in aandelen – SAXO Bank
Team Aandeelbeleggen.nl

Team Aandeelbeleggen.nl

Wij vormen het enthousiaste team achter AandeelBeleggen.nl, met een gedeelde toewijding om betrouwbare informatie over aandelenbeleggingen te delen. Met een diepgaande interesse in financiën en beleggen, streven we ernaar om onze bezoekers te voorzien van waardevolle inzichten. Ontdek hoe wij je kunnen bijstaan bij het verwezenlijken van je financiële doelen en investeringsambities. Lees meer over ons >

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *